Domena noi.pl na sprzedaż!
tel. 662 97 05 27
biuro@noi.pl
Strona główna
| oferta | zamówienie | regulamin | pomoc | domeny | kontakt |
 
administracja
poczta-logowanie
ustawienia poczty
ustawienia konta
subskrypcja
Nowości w naszym serwisie na twój e-mail.
REGULAMIN USŁUG
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Graffart Tomasz Czekała, działającego pod domeną noi.pl zwanego dalej Usługodawcą, jego prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki korzystającego z jego usług, zwanego dalej Klientem. Podstawą założenia konta jest zapoznanie się i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu przez Klienta. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi łamiącemu postanowienia poniższego Regulaminu.


Rejestracja konta oraz opłaty

Rejestracja konta następuje po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy. Konto zostaje wówczas założone na 7-dniowy okres próbny. Jeżeli w ciągu siedmiu dni Klient ureguluje wszelkie należności, ważność konta zostaje przedłużona na okres jednego roku. W przeciwnym wypadku Usługodawca blokuje konto na okres następnych siedmiu dni. Jeżeli w ciągu tych siedmiu dni konto zostanie opłacone (wymagane potwierdzenie wpłaty), zostaje ono odblokowane i jego ważność jest przedłużana na okres jednego roku. Nie opłacone konto zostaje po tym czasie usunięte.
Instalacja konta jest bezpłatna. Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania konta na serwerach Usługodawcy. Opłata ustalana jest na okres jednego roku i nie ma możliwości podzielenia opłaty na inne okresy. Rezygnacja z usług Usługodawcy przed upływem okresu ważności konta nie upoważnia do żądania zwrotu części opłaty abonamentowej. Wysokość opłaty abonamentowej może ulegać zmianom. Zmiana cen oferowanych usług nie dotyczy Klientów, których konta w momencie zmiany cen są ważne. O zmianie cen Usługodawca powiadomi dotychczasowych Klientów z tygodniowym wyprzedzeniem. Faktura zostaje wystawiona w momencie otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonanej wpłaty abonamentowej z datą otrzymania tegoż potwierdzenia.
Podczas rejestracji Usługodawca zobowiązuje Klienta do podania prawidłowych danych osobowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Usługodawca ma prawo do usunięcia konta niezależnie od dokonanych wpłat abonamentowych.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji konta, ponadto Klient oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawek własnych danych osobowych.


Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

Usługodawca ma obowiązek:
  1. stale i nieprzerwanie świadczyć usługi Klientowi, który dokonał opłaty abonamentowej i przestrzega postanowień regulaminu;
  2. poinformować z wyprzedzeniem Usługobiorcę o konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług;
  3. przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta.
Usługodawca nie odpowiada za szkody będące wynikiem:
  1. nieprawidłowego używania konta;
  2. złamania postanowień regulaminu przez Klienta;
  3. kataklizmów oraz działania czynników lub osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania w sieci TPSA lub GSM/DCS).

Postanowienia końcowe

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszego Regulaminu Klient zostanie powiadomiony na dwa tygodnie przed ich wejściem w życie.
Klient może zrezygnować z usług w dowolnym momencie, godząc się na utratę wniesionej opłaty abonamentowej.
Klient zostanie powiadomiony o kończącym się okresie abonamentu, na dwa tygodnie przed upływem ważności konta. Abonament za kolejny rok powinien być opłacony w przeciągu 7 dni od daty wygaśnięcia ważności konta. Nie opłacenie abonamentu jest równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez Usługodawcę.
Usługodawca ma prawo usunąć konto bez zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej jeżeli:
  1. konto jest wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności jeśli Klient łamie netykietę lub działa na szkodę Usługodawcy lub używa konta do celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym;
  2. Klient naruszy warunki Regulaminu;
  3. Klient będzie utrzymywał na serwerze treści pornograficzne, lub jakiekolwiek pliki niezgodne z prawem (np. nielegalne oprogramowanie);
  4. Klient będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci internet.

© Copyright by Graffart '2002-2005